rewitalizacja terenów poprzemysłowych

koncepcja urbanistyczna

współpraca: Adrianna Pocion, Michalina Orzełek
lokalizacja: Września, rejon ul. Kolejowej
rok projektu: 2018

Przedmiotem opracowania projektu jest koncepcja zagospodarowania terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Kolejowej i Wrocławskiej we Wrześni. Rewitalizowany obszar znajduje się obecnie w stanie ogólnej degradacji, zaburzony jest ład przestrzenny dzielnicy miasta, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie jego centrum. Głównym założeniem projektowym jest stworzenie układu nowej zabudowy, w miejscu istniejących terenów przemysłowych, która odmieni negatywny obraz rejonu, zarówno pod względem walorów przestrzennych, czynników gospodarczych, jak i społecznych. Tworzenie nowych przestrzeni o wysokiej jakości, odpowiedniej skali względem człowieka oraz zróżnicowanej funkcji zabudowy, dostosowanej do potrzeb mieszkańców, jest podstawą dla koncepcji urbanistycznej. Na bazie analizy zastanej sytuacji przestrzennej, stworzono układ w odniesieniu do zabudowy sąsiadującej, wykorzystujący powstałe osie kompozycyjne i widokowe.

Koncepcja urbanistyczna zakłada wykreowanie wyraźnego środka projektowanego układu, w postaci centrum kongresowego, wraz z wielofunkcyjną zabudową uzupełniającą. W jej skład wchodzą min.: biura, hotel, centrum gastronomiczne i hala sportowa. Odchodzące ze środka układu główne osie kompozycyjne wyznaczają kierunki sytuowania osiedli zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterach. Istotnym elementem projektu jest zieleń publiczna, która towarzyszy wszystkim typom zabudowy. Położono nacisk na stworzenie wspólnych przestrzeni rekreacyjnych w postaci ogólnodostępnych parków, które pełnią również rolę stref buforowych od ruchliwych dróg, a także od strefy torowiska. To właśnie bliskość terenów PKP wiąże się z powstaniem muzeum kolejnictwa, które stanie się kolejnym ważnym elementem rewitalizowanej dzielnicy Wrześni. Podłużny obiekt sprzężony z parkiem eksponującym historyczne lokomotywy, ma przyciągnąć turystów i pobudzić gospodarczo zaniedbany obszar. Podobne zadanie mają również dwa nowoprojektowane kwartały zabudowy biurowej, które wyróżnia tarasowy układ zielonych dachów.